Upozornění na zákonnou povinnost vlastníka lesa - předání údajů LHE

Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost vyplývající z ust. § 40 lesního zákona předat Městskému úřadu Žďár nad Sázavou, odboru životního prostředí, souhrnné údaje z lesní hospodářské evidence za rok 2018, kterou vypracovává vlastník lesa ve spolupráci s odborným lesním hospodářem. Ke splnění této povinnosti je stanoven termín do 31. 3. 2018. Tiskopisy jsou přílohou tohoto vyvěšení, vyzvednout si je můžete také na obecním úřadě v době úředních hodin.

Souhrnné údaje dle § 40 odst. 1 LZ za rok 2018 předává vlastník lesa do 31. 3. 2018.

Pokud vlastník lesa uvádí své dřevo na trh (např. prodejem části svého dříví třetí osobě) a neponechává si ho pouze pro svou potřebu, pak předává souhrnné údaje o své LHE za rok 2018 do 31. 3. 2018 na těchto tiskopisech: fyzická osoba - právnická osoba